Verkoop nieuwbouw koopwoningen ingestort


woningmarkt plattelandswoning


 

 De verkoop van nieuwbouwwoningen heeft een nieuw dieptepunt bereikt, zo blijkt uit de Monitor Nieuwe Woningen. In 2011 zijn slechts 19.000 nieuwbouwwoningen verkocht tegenover ruim 40.000 in de jaren voor de crisis.

Op basis van verkoopcijfers van de afgelopen 5 maanden verwacht de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, dat de verkoop dit jaar op 12.000 nieuwe woningen blijft steken. Dat is een daling van 70% ten opzichte van de jaren voor de crisis. De NEPROM doet een dringend beroep op de landelijke politiek om zo snel mogelijk maatregelen te treffen om nieuwbouw te stimuleren.

De verkoopcijfers zijn afkomstig uit de Monitor Nieuwe Woningen, een onderzoek dat elk kwartaal in opdracht van het ministerie van BZK en de NEPROM door het OTB wordt uitgevoerd. Daaruit blijkt ook dat de gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwwoningen sinds de crisis gedaald is van 300.000 euro in 2007 naar krap 260.000 euro in 2012.

Vooruitzichten 2012 en 2013 zijn zeer slecht
De NEPROM ziet dit jaar en volgend jaar nog geen verbetering optreden. Daaraan liggen twee redenen ten grondslag. Banken blijven uiterst terughoudend in het verstrekken van hypotheken, als gevolg van aangescherpte toezichteisen en vanwege de eigen balansproblematiek. De consument blijft uiterst onzeker als gevolg van de euro-problematiek en de grote onduidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek. Veel potenti�le kopers en zeker de starters wachten – al dan niet gedwongen - af. Het gevolg is dat de woningmarkt en de bouwsector in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen.

Lange termijnperspectief nieuwbouwmarkt positief
In de komende jaren groeit het aantal huishoudens nog sterk met ongeveer 500.000 in 10 jaar. Bovendien ligt er een grote opgave in de bestaande voorraad. De bouwsector heeft bewezen zeer energiezuinig en duurzaam te kunnen bouwen. Nieuwe woningen beschikken over een A-label met twee plussen en de sector is druk bezig de volgende stap in energiezuinigheid te zetten. Ontwikkelaars hebben een enorme ommezwaai gemaakt naar een veel consumentgerichtere manier van werken.  Op heel veel plaatsen worden nieuwe woningen en buurten samen met de burger ontwikkeld. Ook de prijs-kwaliteitsverhouding in de bouw is in de afgelopen periode verbeterd onder druk van de crisis, zoals blijkt uit recent onderzoek dat Rigo in opdracht van de NEPROM uitvoerde. De innovatiekracht in de sector is groot, maar het stilvallen van de productie is daarvoor een grote bedreiging.

Stimulans nieuwbouw is absoluut noodzakelijk
De bouw kan het op dit moment niet alleen. Bovendien raakt het probleem van de bouw de gehele economie. Groei van de bouw heeft een aanjagende functie voor de economie, maar evenzo verergert de sterke krimp van de bouwsector de diepte en de lengte van de crisis. Ook om die reden is ingrijpen door het rijk noodzakelijk. Nu de nieuwbouwkoopsector nagenoeg is stilgevallen en ook de huursector met een enorme terugslag kampt, is een stimulans vanuit het rijk noodzakelijk, voordat onherstelbare schade is aangericht. Een stimulans voor de bouw is ook goed voor de economische sectoren die daar direct of indirect mee verbonden zijn en daarmee voor de economie in haar geheel. En uiteraard is de bouw van nieuwe, duurzame woningen met een scherpe prijs-kwaliteitverhouding goed voor de bewoners en via de doorstroming voor de gehele woningmarkt.

De politiek moet nu doorpakken
Politieke partijen in de Tweede Kamer zijn er inmiddels wel van overtuigd dat het erg slecht gaat in de bouwsector, maar de huidige politieke situatie maakt hen terughoudend om nu ook wat te doen. Toch moet dat gebeuren. Politieke partijen moeten doorpakken, de handen ineen slaan en op korte termijn de sector steunen. Groen Links heeft in haar verkiezingsprogramma een eerste stap gezet door een premie van € 10.000 voor starters in de woningmarkt op te nemen. Daar profiteert de nieuwbouw uiteindelijk ook van. Voor het zomerreces moet de Kamer een knoop doorhakken en een besluit nemen tot een premie voor de nieuwbouw. Als dat wordt uitgesteld totdat we een nieuw kabinet hebben, dan kan het wel eens te laat zijn.

 
Bron: BB en Neprom
www.makelaar-gids.nl


:

twitter


Volg ons via Facebook

volg ons via Twitter


 

:

: