Nieuwsitems woningmarkt 

Krimp van de bevolking, verandering en invloed op woonruimte en omgeving.

Demografische prognoses geven aan dat in 2025 ruim de helft van de Nederlandse gemeenten een krimpende bevolking heeftdemografieDemografie drijft de  economie maar welke kant op?

Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en sterke bevolkingsgroei zijn van invloed op de economische potentie van landen. Recente publicaties laten zien dat de gevolgen ervan niet altijd goed worden geÔnterpreteerd.

Niet alleen perifere regio’s van Nederland worden hierdoor geraakt, maar ook meer centraal gelegen regio’s, suburbane gemeenten en wellicht zelfs de voormalige groeisteden. 

Sinds 2006 staat de discussie over de gevolgen van bevolkingskrimp serieus op de kaart. Het brede besef groeit dat er een structurele demografische verandering gaande is. De beleidsmatige en professionele aandacht ging in eerste instantie uit naar drie regio’s waar de bevolkingsdaling al is ingetreden: Noordoost Groningen, Parkstad-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Door het Rijk zijn deze regio’s als ‘topkrimpregio’s’ aangeduid. Inmiddels is ook een aantal ‘anticipeerregio’s’ aangewezen, regio’s waar demografische krimp zich op korte termijn aandient. Naast de absolute bevolkingsdaling spelen processen als vergrijzing en ontgroening van de bevolking.

Bevolkingsdaling heeft invloed op vele sectoren. Zowel de economie en de arbeidsmarkt als het onderwijs, het welzijn en de zorg zullen door de ontwikkelingen geraakt worden. Er zijn minder arbeidskrachten beschikbaar en er is minder draagvlak voor voorzieningen. In het fysieke domein ontstaat leegstand en verloedering van woningen en van commercieel en maatschappelijk vastgoed: de leefbaarheid staat onder druk. Datum bericht: 6 juni 2012


Integrale planvorming
Anno 2012 dringt het besef breed door dat integrale planvorming cruciaal is in de aanpak van de krimpopgave. Waar in eerste instantie vooral binnen de eigen sector werd geanalyseerd en naar oplossingen werd gezocht, wordt nu onderkend dat een doelmatige aanpak meerdere sectoren moet beslaan. Cross-sectorale afstemming is een randvoorwaarde voor een efficiŽnte aanpak. Ook verticaal, tussen de verschillende bestuurslagen, is samenwerking noodzakelijk bij de analyse, planvorming en aanpak van de gevolgen van krimp. Last but not least, wordt de rol van de burger in de aanpak steeds belangrijker, omdat de middelen en regie van overheden niet voldoende zullen zijn om de gevolgen van bevolkingsdaling geheel op te vangen. Regie op het transitieproces naar een nieuw evenwicht zal bij verschillende partijen kunnen liggen.

 


Verschillende snelheden
De kennisbehoefte ten aanzien van krimp verschilt per regio, afhankelijk de vorm van krimp die in dat gebied plaatsvindt en de fase waarin de krimp zich bevindt. In de topkrimpregio’s is de daling van bevolking en het aantal huishoudens (huishoudenskrimp) al ingezet. In deze regio’s wordt al volop ingespeeld op de gevolgen van de bevolkingsdaling. In de zogenaamde anticipeerregio’s ontbreekt het soms nog aan bewustzijn over de demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan.

In nabije buurlanden is in sommige regio’s al langer sprake van krimp. Met name in Duitsland, Frankrijk en Engeland zijn de bewustwording van het fenomeen krimp, de visie- en planvorming, de uitwerking en de realisatie van de nieuwe situatie al lang gaande en soms al afgerond. Voor Nederland is de uitdaging om te leren van deze ervaringen en niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Tegelijkertijd is het belangrijk om de opgaven die de specifieke Nederlandse context met zich meebrengt, helder in het vizier te krijgen.

Kennisvragen

  • Hoe komen we tot goed kennismanagement inzake krimp en op welke wijze stimuleren wij het uitwisselen van expertise en het leren van elkaar?
  • Het doorgronden we demografische processen beter en ontstaat meer zicht op economische en sociale consequenties?
  • Hoe komt een uitdagende visie op een krimpgebied tot stand: regisserend, kaderstellend, faciliterend of stimulerend? Hoe ontstaan ontwikkelingsperspectief en identiteit? Wat is het belang van energie van onderop, van burgerinitiatieven en bedrijfsleven?
  • Hoe ontstaan nieuwe coalities (waaronder actief burgerschap) en politiek-bestuurlijke verhoudingen? Wat zijn nieuwe rollen van partijen in een verschuivend krachtenveld? Hoe werken we aan verbinding van partijen?
  • Hoe versterken we regionale samenwerking en hoe krijgt die politieke legitimiteit,
  • Wat zijn passende financiŽle strategieŽn?

bron  - Min. BZ
PDF formaat 64 pagina rapport gratis download. Direct message via Twitter en


 
Heeft u geen twitter? Stuur dan een email bericht ovv rapport-krimp  via: e mail contact en u ontvangt het rapport per email.
                makelaar-gids.nl nieuws berichten
Wekelijks overzicht van nieuwsberichten:

Inschrijven voor de nieuwsbrief en volg ons via Twitter.


_________________________________________________________________________
::

twitter


Volg ons via Facebook

volg ons via Twitter


 

: